Rau Má Mix – Bộ 3 Thanh mát & Béo bùi

November 12, 2022

Photo & Retouch: Vu Quang Vinh
Creative Director: Luong Ha Uyen
Operator: Phan Nhat Phat
Food stylist: Nguyen Ha An, Nguyen Nhu Tuong Vy, Luu Bich Vy

Total: